SIMSAN
SIMSAN_LOGO

سیم سان، برای "راه حل" ها و خدمات "مهندسی شده"

همراه و پشتیبانی مطمئن، در تحول به جهان دیجیتال

خدمات


مهندسی ، پایه ای بسیار مهم، غیر قابل انکار در تمامی پروژه ها است و نه تنها زمینه های فنی، بلکه با دیدی گسترده، ابعاد اقتصادی و آینده نگری را در پروژه ها، دربر می گیرد.


مهندسی در بعد فنی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: شرایط محیطی، گستره اجرای پروژه، شرایط ویژه هر تجهیز (بصورت منفرد و همچنین در کنش و واکنش با سایر تجهیزات مرتبط)، شرایط محیطی محدوده کارخانه (در دوره بهره برداری)، شرایط پروسسی و پارامتر های فیزیکی و شیمیایی پروسس


مهندسی در بعد اقتصادی، انتخاب ارزانترین ها نیست. بلکه بادیدی طولانی مدت، انتخابِ استراتژیِ بهینه در بده-بستانِ هزینه-بهره دهی، با پافشاری بر معیارهای فنی می باشد.


بار مالی مهندسی بد یا نادیده گرفتن معیار های مهندسی (به ویژه در بلند مدت)، به مراتب از پرداخت هزینه و استفاده از نتایج یک مهندسی عالی، بیشتر است. این موضوعی است که در برخی از کارخانه های صنعتی دیده می شود و گاهی از سر ناآگاهی، تجهیز متهم می شود، در حالیکه مشکل اصلی انتخاب نادرست تجهیز (یا همان مهندسی بد) است.


خدمات مهندسی

در شرکت سیم سان، خدمات مهندسی در پروژه های مبتنی بر "راه حل"ها، گامی ابتدائی و پایه ای است. با استفاده از این ابزار قدرتمند، ابتدا درک درست و کاملی از نیاز پروژه به دست می آید. سپس طراحی، انتخاب تکنولوژی و سازنده انجام می شود. در نهایت براساس نتایج به دست آمده، "راه حل" (Solution) تحویل می گردد.


مهندسی پیش از فروش

در پروژه های تامین نیز با استفاده از مهندسی، درخواست های ناکامل، به توصیفی کامل و پذیرفته شده از نیاز ایندنت تبدیل می شود. سپس این توصیف، مبنای تهیه پیشنهادی دقیق و شامل کلیه معیار های فنی و اقتصادی، می گردد.


فروش

شرکت سیم سان از بانک اطلاعاتی غنی، از سازندگان، سوپلایرها و اینتگریتورها بهره منداست که با دقت بسیار زیادی انتخاب شده اند. استفاده از این بانک اطلاعاتی به روز، ریسک خرید غیر اصل را به حداقل کاهش داده، و خوشبختانه باعث جلب اعتماد مشتریانی شده، که حاضر به قبول هزینه های چندباره و خسارات ناشی از تجهیزات غیر اصل نیستند.


خدمات پس از فروش

فروش و تحویل، در شرکت سیم سان یک پایان نیست. بلکه آغازی برای محافظت از پروژه می باشد. در کلیه خرید های این شرکت، خدمات پس از فروش سازنده برای هر تجهیز از وندور مربوطه درخواست، دریافت، و درنهایت به مشتری منتقل می گردد. همچنین این شرکت خود امکانات فنی لازم برای انجام بخش قابل توجهی از خدمات پس از فروش را دارد. در صورت نیاز، خدماتی مانند نصب و راه اندازی، آموزش و خدمات مشابه نیز، قابل ارائه می باشند.